Eu

Европейско финансиране
ОРДЕР.БГ ЕООД е бенефициент по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, обявена от управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

ОРДЕР.БГ ЕООД е бенефициент с договор № BG16RFOP002-2.073-3239-C01, сключен на 14.07.2020 г. и със срок на валидност 3 месеца и обща
стойност на БФП от 10 000 лв. (8 500лв. от ЕС и 1 500лв. от НФ)

Договор БФП/Споразумение

Сервиз | Поддръжка и ремонт на компютри | Продажби | Upgrade | До 24h Support

Zavednia.bg design NVSys 2008